Waarom toerusting

Toerusting

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop

Toerusting is geen idee van Kerygma, maar van Jezus Christus. Het is zijn visie dat de gemeente, zijn lichaam, krachtig en vitaal zijn werken en opdracht volbrengt.

En Hij (Jezus) heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, (Efeze 4:11-12)

Het Griekse woord voor ‘toerusten’ is ‘katartismos’ en betekent letterlijk ‘geschikt of volkomen gemaakt worden’. Hiervoor heeft Jezus gaven en bedieningen aan zijn gemeente gegeven.Het is de roeping van Kerygma om vanuit haar gegeven bediening uw gemeente in deze toerusting te ondersteunen.
Deze toerusting heeft een drievoudig doel:

  • De persoonlijke geestelijke groei van elke gelovige.
  • Het werk (van dienstbetoon) van elke gelovige in en buiten de gemeente.
  • De opbouw van het hele lichaam van Christus, de gemeente.

Het principe van vermenigvuldiging 

Toerusting heeft een doel, we raken namelijk betrokken in de Grote Opdracht van Jezus. In Mattheüs 28:19 zegt Jezus “Maakt al de volken tot Mijn discipelen’ of zoals de Herziene Statenvertaling zegt: “Ga dan heen, onderwijs al de volken”.

Wij kunnen deze opdracht alleen uitvoeren door het principe van vermenigvuldiging toe te passen. In de praktijk houdt dat het volgende in:

  1. Ongelovigen worden gelovigen.
  2. Gelovigen worden discipelen van Jezus.
  3. Discipelen worden werkers -> werkers winnen gelovigen / werkers trainen discipelen.
  4. Werkers worden leiders -> leiders rusten nieuwe werkers toe
Toerusting

“Gedurende de cursus hebben wij Gods aanwezigheid heel sterk in ons leven mogen ervaren. Zijn Geest heeft ons echt veranderd. Ons verlangen naar Gods Woord en naar het doen van Zijn wil is enorm gegroeid. Wat een voorrecht om een vrij en bevrijd kind van God te zijn.”

Johannes en Grietje

Bekijk onze webshop